Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
14. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2021