Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Upravené
06. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2018